Hazrat Abu Bakr - RA

  1. Hazrat Abu Bakr - 1 Aiasha Amir 26:50
  2. Hazrat Abu Bakr - 2 Aiasha Amir 25:04
  3. Hazrat Abu Bakr - 3 Aiasha Amir 28:51

Hazrat Umar - RA

  1. Hazrat Umar - 1 Aiasha Amir 20:48
  2. Hazrat Umar - 2 Aiasha Amir 24:11
  3. Hazrat Umar - 3 Aiasha Amir 20:08

Hazrat Ali - RA

  1. Hazrat Ali - 1 Aiasha Amir 33:02
  2. Hazrat Ali - 2 Aiasha Amir 31:49
  3. Hazrat Ali - 3 Aiasha Amir 31:23
  4. Hazrat Ali - 4 Aiasha Amir 38:36